iTrack

Úvod

Běžné kolejivo je vybaveno pouze dvěma kolejnicemi, všechna ostatní inteligence musí být vyvedena pomocí vodičů mimo koleje. Tato vlastnost je velice limitující zejména v případě, že kolejiště skládáte a rozkládáte „po koberci“.
Kolejivo s podložím, které se pro kobercové ježdění nejvíce hodí, má pod kolejnicemi dostatek místa pro základní elektronické komponenty.
Kolejivo Roco® GeoLine® je navíc připraveno pro vestavbu těchto elektronických komponent. V každé koleji jsou úchytky pro přišroubování jedné elektronické komponenty s možnosti připojení ke kolejnicím.
Vzhledem k tomu, že si má dcera občas vláčky na koberci rozkládá, rozhodl jsem se této problematice chvíli věnovat.

Na začátku bych chtěl upozornit, že volba kolejiva Roco GeoLine nebyla podložená nějakým dlouhým výzkumem trhu, nebo jiným racionálním rozhodováním. Spíš jde o to, že kolejivo je velice dostupné a už několik lidí mi věnovalo koleje, které jim zbývají ze start setů. Kolejivo má své známé problémy, které nehodlám ani omlouvat, ani rozmazávat. Pokud někdo bude uvažovat o masivnějším nasazení komponent tohoto typu, asi by si měl udělat nějaký průzkum, aby se například nedivil, že kolejivo po pár letech neskutečně křehne a praská.

Celý projekt vychází ze systému DCC a maximálně se snaží držet konceptu nejjednodušších start setů. Tyto sety jsou vybaveny Roco® multiMAUS® (10810) ve sloučené funkci ovladače + centrály a zesilovače (10764). Vzhledem k tomu, že se věnuji ovládání příslušenství, doplnil jsem ještě jednoduchý ovladač příslušenství a protože operuji i s detekcí obsazení kolejí, použil jsem modul RS2PC pro přenos informací do počítače.

Celý projekt jsem umístil na SF, protože jej považuji za značně nedokončený a plný chyb, nicméně jsem přesvědčen o tom, že komunitní tvorba mu dokáže prospět. Proto prosím všechny, kdož jsou schopni se podílet na vývoji ať to udělají.

Vytvořené komponenty

Nejprve si trochu shrneme, kterým komponentám mám v plánu se věnovat:
KomponentaPopis
Semafory a světlaV současném stavy nemá cenu rozlišovat, jestli se bude jednat o nádražní lampy, drážní semafory a nebo přejezdová návěstidla. Jednoduše všechna světla si mohou být rovna
Pro začátek si vystačíme s omezením že světla jsou vybavená LED a nikoli žárovkami
ZávoryToto je pro mne speciální kategorie, kterou však pravděpodobně nikdo jiný nebude opakovat. Doma jsem našel velice staré závory a zdálo se mi vhodné je zařadit do kolejiště.
V budoucnu by asi mylo praktičtější závory nahradit prostým relé, které bude přepínat kontakty
ServaPro někoho může být užitečná možnost vestavět do koleje modelářská serva a s jejich pomocí ovládat pohyblivé komponenty (například mechanická návěstidla)
ABCBěžný jednoduchý modul pro nesymetrické napájení kolejí ABC používaný pro automatické zastavování vlaků před návěstidly
Kolejové reléModul vybavený relátkem, které v sepnutém stavu napájí koleje. Používá se převážně k přemostění ABC a nebo v případě nepodmíněného zastavení ve skrytém nádraží
Vratný smyčkaJednoduchý modul podmíněného napájení vratné smyčky (automatické rozpojení a reverzace). Potřebný do míst, kde se setkávají dvě rozdílné polarity DCC signálu
Detekce obsazeníNapájecí kolej, která zároveň detekuje obsazení příslušné koleje (podle protékajícího proudu)
Pravděpodobně se nejedná o úplný seznam, ale o reprezentativní vzorek. Komponenty které je vhodné umístit do kolejiva lze rozdělit do několika kategorií. Celkem praktické je dělení na ty, které produkují DCC signál a ty, které jej konzumují. Tedy ABC, kolejové relé a detekce obsazení produkuje signál (pokud je připojíme ke koleji, kolej začne být napájená). Naopak semafory, závory a serva DCC signál konzumují.

Popis problému

Nejprve se budeme chvíli věnovat dekodérům, které konzumují signál. Jedná se o triviální dekodéry, které vycházejí stále ze stejného základu. Jednoduchý procesor, který čte DCC signál, vyhodnocuje informace které se týkají příslušenství, pracuje s jednou (případně dvěma) adresami pro příslušenství a na svém výstupu prostě spíná relé, rozsvěcí světla, nebo otáčí modelářské servo.

iTrack

Introduction

Usual track system is equipped only by two rails. Then all track intelligence must be wired outside tracks. This feature is very limiting especially you have no stable panel and using tracks "on carpet".
But track systems with integrated ballast that are better for carpet rail-road have enough place for basic electronic components.
Track system Roco® GeoLine® is prepared for equipping by those electronic components. In every track pole is holders for easy screw one electronic component. with possibility to connect it to track lines.
And because my daughter sometime playing with rails on carpet, I decided to spend some time with this.

At the begin I would like to inform, that selection of Roco GeoLine tracks is not based by any long time research of market oa any rational decision. The reality is, that tracks are easy to get and more people gives me tracks, they are not using and they have as a rest from start sets. Tracks have its own and known problems that I do not want to sorry or present. Once somebody planning to use presented system in more massive scale, I would like to recommend to dome some research. To avoid surprise that for example tracks becoming breakable within few years etc.

All project is based on DCC principles and trying maximum utilize equipment of simple start sets. Those sets are based on Roco® multiMAUS® (10810) acting as a throttle and command station and then booster (10764). Because it is primary about accessories, then I added also simple accessory controller, and because I'm sometime operating with track occupancy detection, I'm using RS2PC module for transfer information into computer.

I posted this project to SF, because I understand it as unfinished and full of bugs. But I mean, that community cooperation can improve it. Then please all who can help, joun this project and help.

Created components

At the begin let's summarize list of components we will describe in this text:
ComponentDescription
Semaphores and lightsIn current situation is no necessary to separate we are using lamps, track semaphores or road crossing lights. Simple all lights can be equal.
At the begin we will define, that all lights will use LED diodes and not light bulbs
Road crossing bariersThis is special category especially for me, I guess no one will repeat it. I have found very old bariers, then I decided to use them in layout.
In future I will replace bariers by simple relay with switching contacts
ServosIt can be helpful for someone to have possibility to build model servos in tracks and use them for control mechanical moving components (for example mechanical semaphores)
ABCSimple and generic module for non symmetrical track power ABC. Used for automatic stop of trains in front of traffic lights
Track relayModule equipped by relay, powering tracks in switched state. Used frequently for closing ABC or for unconditional stops in hidden stations.
Reverse loopSimple module for conditional powering of reverse loop (automatic cut-out and reverse module). Necessary to places, where tracks with reverse polarity of DCC signal joining
Occupancy detectorPowering track, with detection of occupancy of attached track (measuring used current)
Probably this list is not full, but it is representative sample. Components for putting in tracks can be divided to few categories. Most practical is to split them for those, who consuming DCC signal and those, who producing the signal. Then ABC, track relay and occupancy detector producing signal (once connected to track, track become powered). From the other hand barriers, servos and semaphores consuming signal.

Problem description

At the begin we can take a look for signal consuming components. Those are trivial decoders, always based on same schematics. Simple processor, reading DCC signal and enumerate instructions for accessory. Working with one or two addresses for accessory and on his output simply switching relay, starting lights or rotating model servo.
Tento typ dekodérů lze celkem jednoduše připevnit do kolejí tak, že se napájí přímo z kolejnic. Stačí jen vhodný tvar desky dekodéru.

Trochu komplikovanější situace nastává, pokud máme komponenty, které mají dodávat DCC signál. Vezměme si například modul ABC. Jedná se o velice jednoduché zařízení, jen pár diod. I zde je velice jednoduché přizpůsobit tvar tak, aby se modul přímo připojil ke kolejnicím. Problém ale nastane kde vzít základní DCC signál, který má být použit.
Jedna z možností je připojit základní signál pomocí vodičů. To se ukázalo jako poněkud nepraktické. Jednak to znamená i nadále rozvádět s kolejištěm spoustu vodičů (ačkoli vždy se stejným signálem) a navíc se dostaneme do problémů kdy při otočení koleje dojde k otočení signálu.

Řešení

Pro řešení problémů s dalšími signály by bylo dobré do kolejí doplnit pár dalších vodičů.
Pokud vezmeme v úvahu zmíněné komponenty a značení které propaguje Lenz, pak bychom signál v kolejnicích označili jako J' a K'. Potřebujeme ještě vodiče s původním J a K. A protože v seznamu komponent máme i detektor obsazení se zpětným hlášením, pak potřebujeme ještě nějakou sběrnici pro zpětné hlášení. Z dostupnějších sběrnic se běžně používá S88 nebo RS-bus (RS8) (pravděpodobně nesprávné označení, ale správnější nikdy nebylo uvedeno). Sběrnice S88 má hlavní nedostatek v počtu vodičů, které používá (6) a také v tom, že není "symetrická" (případ s použitím koleje obráceně). Proto jsem se rozhodl použít RS-Bus. RS-Bus pouužívá pouze dva vodiče R a S a navíc ze strany kodéru zpětného hlášení může dojít k jejich otočení, pokud je na vstupu vybaven usměrňovacím můstkem. Budeme tedy potře ještě signály R a S.

Takže potřebujeme doplnit čtyři vodiče J, K, R a S.
Pokud se podíváme na profil koleje, tak se zdá být dostatečný pro přidání dalších vodičů. Pro potřeby tohoto konceptu jsem se rozhodl použít pinové konektory s roztečí 2,54mm. Pochopitelně, aby byla zachována univerzálnost koleje, je potřeba konektory přidat symetricky - tedy napravo pin a nalevo dutinka (nebo naopak). Takže přidané čtyři vodiče zaberou prostor zhruba 5x5mm. To přesně odpovídá okénku pro protahování vodičů, které je již v koleji připraveno.
This type of decoder can be simply build in tracks to be powered directly from them. Only correct shape of PCB must be used.

Little bit more complicated situation begin, when we are using components that powering DCC signal. Take a look for example to ABC module. It is very simple device, only few diodes. It is also simple to have shape directly connected to tracks. The problem is, where we can get source DCC signal to be used.
One possibility is to connect it directly by wires. But this is in reality non practical. Because it mean to use again lot of wires with tracks (although with still same signal) and in addition we have problem when we will rotate track, then polarity of DCC is also reversed.

Solution

For solving problems with other signals it will be good add few next wires into tracks.
If we will summarize used components, and we will use marking propagated by Lenz, then signal in current tracks will be marked as modified J' and K'. Then we need also wires with original J and K. And because in list we have also occupancy detector with feedback, then we need some feedback bus. From usually used feedbacks we have S88 or RS-bus (RS8) (maybe it is not correct marking, but I newer saw better). Feedback bus S88 have big problem with number of wires it using (6) and it is non "symmetric" (case with track in oposite direction). Then I decided to use RS-bus. RS-bus using only wires R and S and they can be switched on encoder side once it is equipped by diode rectifier on input side. Then we will need also signals R and S.

Then we need four more wires J, K, R and S.
If we will look at the track profile, it look like big enough for adding another wires. For finishing this concept I decided to use pin headers with pitch 2.54mm (0.1"). Of course to keep possibility to use tracks as universal, it is necessary to use headers in symmetric way. It mean pins on right side and holes on left side (or vice versa). Then added four wires will use circa 5x5mm. That is exactly size of hole for wires. This window is already prepared in track.


 
Na spodní straně koleje jsou výlisky určené pro nasazování tlumících nožiček. Tyto výlisky je docela dobře možné použít pro upevnění destičky plošného spoje která má držet přidané konektory.
Trochu mrzuté je, že tyto výstupky mají rozdílnou polohu pro každou velikost kolejnice (G76,5, G100, G185, G200, R2, R3, ...). Pro začátek jsem si tedy vyrobil plošné spoje pro kolej základní rovnou kolej G200. Do této koleje také umisťuji všechny elektronické komponenty.
On bottom side is pins for mounting noise reduction rolls. Those pins can be very well used for mounting boards holding additional headers with extra wires.
Little problem is, that those pins are on different positions for different track type (G76.5, G100, G185, G200, R2, R3, ...). For the begin I created boards for basic straight line track G200. I'm using this track also for mounting all of my components.

Zavedením tohoto rozšíření dostaneme celkem komfortní systém, který umožňuje do kolejí integrovat většinu prostředků které se běžně v kolejích používají.

Celý systém se dá vlastně provozovat ve dvou režimech.
 • V klasickém režimu, kdy jsou dekodéry (spotřebiče) napájeny přímo z kolejnic a komponenty které jsou zdrojem energie používají pro své připojení vodiče.
  Tento režim s sebou přináší několik omezení, se kterými je potřeba počítat. Jedno z nich je komplikované kabelování a řešení problémů s polaritou signálu v případě, kdy je kolej zapojená "obráceně". Další problém může nastat při použití detekce obsazení - potom v detekovaném úseku nemohou existovat doplňkově dekodéry jako například osvětlení, protože tyto dekodéry by vytvářely obsazení úseku.
 • V režimu iTrack.
  Tento režim je náročnější na úpravu kolejí, ale zase netrpí nedostatky klasického režimu.

Klasický režim

Tento režim je mnohem jednodušší na instalaci. V podstatě se dekodéry pouze osadí hroty pro připojení je kolejnicím a následně přišroubují do příslušné kolejnice.
Nicméně je vhodný spíše pro případy, kdy využíváme v převážné míře dekodéry, které konzumují DCC signál (osvětlení, serva, závory). Zde není potřeba řešit koleje, které nenesou žádné komponenty.
This improvement will give to us very comfortable system. This system allow us to integrate majority of resources usually used with combination of tracks.

All system can be used in two modes.
 • In classic mode, where decoders (consumers) are powered directly from tracks and components that are source of signal using wires as source of energy.
  This mode have some limitations, we should keep on mind. One of first is complicated wiring and solving problems with polarity of signal in a case the track is connected "reverse way". Next problem can happen with using of occupancy detectors. Then in this segment can not exist another decoders, for example lights. Otherwise those decoders are understand as occupied track.
 • In iTrack mode.
  This mode is more complicated for installation. But have no problems of previous mode.

Classic mode

This mode is more simple for installation. In reality decoders are only equipped by pins for connection to rails and then screw them to track.
But it is good primary for cases, when we are using mainly decoders for consuming DCC signal (lights, servos, barriers). Then it is no necessary to take a care about tracks that have no decoders.

Režim iTrack

Teprve tento režim umožňuje využít všechny možnosti kolejiva. Nicméně nejprve je nutné do každé kolejnice přidat zmíněné rozšiřující konektory. Konektory se uvnitř kolejiva propojují vodiči. To vychází z předpokladu, že bude možné použít pomocné destičky pro několik typů kolejí.
V případě, že připojujeme dekodéry které spotřebovávají DCC, pak je připojíme pomocí vodičů připájených místo hrotů přímo ke konektorům na signály J a K. Tím je zajištěno to, že dekodéry "neobsazují" úseky.

iTrack mode

Only this mode allow to use all possibilities of track system. But at a begin is necessary to add presented extension headers. Headers are interconnected by wires inside track. It require to have additional boards for all types of tracks.
In a case we are connecting decoders consuming DCC signal, then we have to connect them by using wires soldered directly to boards for signals J and K. Then those decoders not "occupying" track segments.

Pro moduly, které DCC signál produkují se situace více méně nemění. Stále mají osazené hroty pro připojení kolejnic, do kterých dodávají signál J' a K'. Vodiče na druhé straně dekodéru, určené k připojení signálu J a K připojíme přímo k signálům na doplňkových konektorech. To platí jak pro signály J a K, tak také pro případné signály R a S pro používané u detektorů obsazení. For modules that producing DCC signal is situation more/less same as before. They still have pins for connection to rails they are using for powering tracks with J' and K'. Wires on opposite side, designed for connection of signal J and K are soldered directly to signals on additional headers. It is valid for signals J and K, same as optional signals R and S used with occupancy detectors.

Dekodéry obecně

Obecně pro všechny dekodéry platí několik požadavků, zejména rozměrových. Vytvořil jsem si rozměrový výkres koleje v eagle, tím se dost zjednodušuje další tvorba. Bohužel jsem si označil výstupky v polovině koleje pouze na jedné straně a to navíc tak, že mi vychází dekodéry "součástkami ke koberci". Správnější by bylo obráceně a nebo ještě lépe na obou stranách, aby bylo možné desky otáčet podle potřeby.
Druhá chyba kterou jsem udělal je, že jsem si nevšiml, že uprostřed koleje jsou žebra pro zachycení jazýčkového kontaktu a ta jsou větší. Takže by na nich neměla ležet vyšší součástka. Asi by bylo dobré je zahrnout do univerzálního vzoru.
Co není úplně zřejmé je, že maximální tloušťka dekodéru je 5mm. To je opravdu maximum včetně desky plošného spoje. Ale zase pro případ komponent položených na "žebrech".
Pozor na to, že například tloušťka DIP pouzdra je cca 3,6mm, takže při tloušťce plošňáku 1mm máte na letování pouze 0,4mm. Pro některé součástky jsem musel udělat drobné úpravy.
Například relátka jsem použil signálová DIP10. Dají se koupit pod různým označením Omron G6H-2, Takamisawa A12W-K, Fujitsu A series, Panasonic (NAIS, Matsushita) TQ2. U nás je mají jako RELEMP-12. Toto relé má 5mm tloušťku těla, ale pak ještě nožičky. Proto jsem musel pro tělo vyříznout díru a nožičky ohnout mírně proti. Pak jsem relé pájel jako SMD.

Decoders by general

By general we have some limitations for decoders. Especially we have limited dimensions. I was created sized drawing of track in eagle. It was help me in next creativity. Unfortunately I was marked holes in middle of track only on one side and what is worse - only on that side, that I have all decoders by electronic components side pointing to carpet. It look like better to have it upside down and what is better on both sides. To be possible rotate decoders by needs.
Second mistake I did is, that I not recognize, that in middle of tracks are "ribs" prepared for holding reed contacts and then they are little bigger. Then it is not recommended to put on them bigger components. It look like it will be good to put some information about them into universal track drawing.
What is not visible from photos is, that maximum height of decoder is 5mm. It is really maximum including board. But it is for components laying on normal ribs. Be careful, that for example height of DIP package is about 3.6mm, then with using PCB 1mm we have only 0,4mm for soldering. For some electronic components I must done some small tricks.
For example I was used signal relays in DIP10 case. It is possible to buy them with various marking: Omron G6H-2, Takamisawa A12W-K, Fujitsu A series, Panasonic (NAIS, Matsushita) TQ2. In my nearby shop they are selling them as RELEMP-12. Those relays have 5mm body width excluding wires. Then I have to create hole in board for relay body and roll wires back and solder it as SMD component.
Podobně velké rezistory (2W), potřebné pro modul vratné smyčky. Pro ty jsem také vyřezával díru do plošňáku. Sice jsem je pájel "do dírek", ale nevím, jestli by nebylo lepší je připájet na povrch.
Similar situation with big resistors (2W), necessary for example in reverse loop. I was also made hole in PCB for those resistors. I was soldered them "through holes", but I'm not sure it is necessary. Maybe it will be better to solder them on tom as SMD.
Užitečné je také vědět, že SMD LED diody se většinou osazují "do dírky". Tedy v místě kde má být LED se vyvrtá dírka, led se prostrčí svítící stranou do plošňáku a tak se připájí. Tím pádem svítí na spodní (hladkou) stranu. Asi proto mají na spodní straně potisk, který je tím pádem čitelný na straně součástek. Pro LED velikosti 1206 je vhodná dírka kolem 2mm.
It is also useful to know, that SMD LEDs is usually soldered "to hole". It means in place where have to be LED body drill small hole and then put LED by lighting side to board and solder it. Then you led lighting on bottom side of board (flat one). Maybe that is reason why LEDs have print marking on bottom side. Then this marking is visible on component side of board. For LEDs size 1206 the proper hole is about 2mm.
Pokud jsem potřeboval kondenzátory s větší kapacitou, tak jsem volil elektrolitické kondenzátory s pouzdrem max do průměru 5mm a dával jsem je "naležato" za desku plošného spoje. Once I need capacitor with bigger capacity, then I chose electrolytic capacitors with body maximum 5mm diameter and put them "by lying" at the end of board.
Další užitečná disciplína je pájení pinovývh hrotů pro připojení kolejnic. Použil jsem hroty z pinového hřebínku. Běžné, s rozestupem 2,54mm (0,1"). Oddělil jsem je po jednom pinu a osazování jsem začal s pinem obráceně. Tedy krátká strana pinu ke kolejnici, pak plastová kostička a na to plošňák. Piny jsem připájel z horní strany, následně sundal plastové kostičky a připájel spodní stranu. Pájen za spodní strany je důležité, z této strany je mnohem více namáhán.

Za úvahu také stojí šroubky, které drží desky v koleji. Originál šroubek má průměr 2,2mm, délku 4mm a má půlkulatou hlavu. Takový se těžko shání. Já jsem dlouho používal šroubky 2,5mm, ale to není úplně dobré, tyto šroubky mají snahu vylamovat koleje. Nakonec Pavel našel zdroj správných šroubků v TME.

Všechny komponenty jsou postaveny na plošných spojích tloušťky 0,8 nebo 1mm. A to kvůli pružnosti a také aby celková tloušťka zařízení byla přijatelná. Desky jsou vždy koncipované jako oboustranné s prokovenými otvory a frézovanými dírami pro uchycení. Pokud neovládáte tuto technologii, nemá cenu se do výroby pouštět.
Next good game is soldering pin headers for connect rails. I was used pins from pin header. Usual with pitch 2,54mm (0,1"). I separate them one by one pin. and then start soldering but reverse side. It mean short side pointing to rail, then black square to determine length from board and then PCB. I start soldering of pins from top side, then I was removed plastic square and solder bottom side. Soldering of bottom side is very important, because here is majority of force from this side.

It is also important to take a look for screws used for holding board to track. Original one is diameter 2.2mm and length 4mm and have half lentil head. It is not easy to find them. I was used for long time screws 2.5mm, but they are not this good. Those screws trying to break out from track. At the end Pavel found source of good screws in TME.

Every components are build on boards thickness 0.8 or 1mm. It is necessary to have enough elasticity and to have enough place for components inside rail. All boards are planed as two sided with plated drills and machine milling lines for holding. If you are not able to have boards with those parameters, it is not recommended to start playing with those components.Co se software týče, použil jsem již v minulosti osvědčené konstrukce.
Vzhledem k tomu, že jako příkazová stanice (centrála) má sloužit Roco MultiMAUS, nemá cenu se zabývat programovací kolejí a ani čtením hodnot CV. Program sice pokaždé obsahuje sekci, která se snaží vytvořit dostatečnou spotřebu pro čtení, ale skoro nikdy není tato snaha podpořena hardwarovými prostředky.
Na druhou stranu k programování vždy dochází na celém kolejišti a pro příslušenství je dostupný pouze servisní režim. MultiMAUS (a vlastně žádné XpressNet zařízení) neovládá režim programování za provozu (PoM) pro příslušenství. Proto jsem každý dekodér vybavil "zámkem dekodéru". Tedy dvojice CV 15 a 16.
Zámek dekodéru je velice jednoduchá a přitom užitečná věc. Máme dvě proměnné (CV15 a CV16), pokud je jejich obsah stejný, dekodér akceptuje příkazy pro programování. Pokud není stejný, dekodér příkazy neakceptuje. Jediný příkaz, který dekodér přijme je zápis do CV15 (odemknutí/zamknutí dekodéru).
Ve výchozím stavu jsou hodnoty CV15=0 a CV16=0 tedy stejné a dekodér lze programovat. Je velmi doporučeno po nastavení všech parametrů dekodér zamknout tak, že do CV16 zapíšeme nějakou unikátní hodnotu (například adresu dekodéru). Tím je dekodér zamčený a pokud chceme v kolejišti cokoli změnit, musíme nejprve provést zápis CV15=adresa a tím odemkneme jeden konkrétní dekodér. Na konci programování pak zapíšeme CV15=0 a tím dekodér zase zamkneme.
Existuje možnost univerzálního odemčení a tou je zápis CV15=255. Tato možnost slouží pro případ že dostaneme zamknutý dekodér a nevíme jaká je hodnota zámku.
Další podrobnosti o používání zámku jsou popsány ZDE.

U každé zdrojové komponenty jsou připojené obě kolejnice, ačkoli často by stačilo připojit jen jednu. To je proto, že pro oddělení úseků používám oboustranně přerušenou kolej G100. Já používám kolej, která má jednoduše v půlce přeříznuté kolejnice. Úplně stejně lze použít izolační spojky. Navíc u některých komponent potřebujeme otáčet polaritu (například ABC) a pak je jednodušší, když jsou připojené obě kolejnice.

Jelikož cílem tohoto článku není vytvářet přesné návody pro stavbu komponent někomu, kdo se bojí držet v ruce páječku a ani někomu, kdo se snaží komponenty poskládat pro toho prvního, nebudu se dále podrobně věnovat stavebním detailům ale pouze koncepčním myšlenkám a případně zajímavostem.

Rozšiřující konektor

Rozšiřující konektor je jen deska plošného spoje s naletovanými konektory.
Obsahuje dírky pro nasazení na výstupky. Dvě kulaté 3mm a jednu podlouhlou frézovanou (stačí 1mm).
Konektor na přední straně se pájí na hranu a je vhodné si pájet nejprve dvojice a pak následně všechny podle stejného vzoru.
V první verzi jsem se pokoušel udělat popisky k vývodům, ale nevhodně jsem zvolil popisky J,K,R a S a to není vhodné, při otočení koleje se otočí pořadí vodičů.
Regarding software I was used my usual best practices from history.
Because in my plans is to use Roco MultiMAUS as command station, it is no necessary to think about programming track and read values of CVs. Software always contain section trying to create good ACK pulse for read, but in majority without proper support from hardware resources.
From the other hand programming is mainly realized on all layout and here is available only service mode for accessories. MultiMAUS (and in reality any XpressNet device) is not able to use Programming on the Main (PoM) for accessory. Then every decoder is equiped by "decoder lock". It mean two CVs 15 and 16.
Decoder lock is very simple but useful part. We have two variables (CV15 and CV16). If value of those variables are same, the decoder accept programming commands as usual. In default state values of CV15=0 and CV16=0, then they are equal and it is possible to program decoder. It is strongly recommended after configuration of all parameters lock the decoder by writing unique value into CV16 (for example decoder address). Then decoder is locked and once we would like to change anything on layout, we have to write CV15=address first. It will unlock one specific decoder. At the end of programming we have to write CV15=0 and then decoder is locked again.
Here is available universal unlock by writing CV15=255. This option is present especially for cases when we will receive locked decoder and we do not know value of lock.
Next information about decoder lock can be found HERE.

Every signal source component have connected both rails, even though it look like no necessary and it look like enough to connect only one. It is because for isolate sections I'm using both side cut track G100. I'm using track with cut of both rails in middle, but it is also possible to use isolated joiners. When we have both side isolated, we can rotate track inside without problems. It is helpful for example with ABC module.

Expansion header

Expansion header is only board with soldered pins and holes of connector.
It contains drills for fitting into rail. Two rounded 3mm and one milled (1mm is enough).
Headres from front side is soldered to board edge. It is recommended to start with pair of headers joined together and then use same original for soldering rest of headers.
In first version I was try to add names to wires, but I was used unsuitable names J,K,R and S and this is not good, because when track is rotated, the names are incorrect.

Modul ABC

Tento modul je úplně nejjednodušší, je to jen pár diod. Slouží k tomu, aby si člověk ověřil své možnosti a schopnosti.
Schéma je naprosto základní, není potřeba řešit ani přemostění, to budeme řešit v další koleji.

ABC module

This module is one of very basic modules. It contain only four diodes. It is good start point to check ability and possibility with building rest of modules.
Schematic is absolutely basic, here is no necessary to think about switching off contacts, they will be solved in next module in next track.
Konektor JP5 se osazuje pouze v případě, že použijeme klasický režim. Pak si užijeme spoustu zábavy s otáčením polarity. V režimu iTrack na jeho místo připojíme vodiče, které dále připojíme k rozšiřujícím konektorům. Connector JP5 is soldered only in case, we are using classic mode. Then we will enjoy lot of fun with rotation of polarity. In iTrack mode we will use wires instead of connector. Those wires will be soldered to expansion headers.


Moduly s relátkem

Také velice jednoduchý modul. V podstatě jeden z nejzákladnějších modulů, které reálně čtou DCC. Obsahuje jen jedno relé a reaguje právě na jednu adresu pro příslušenství. V podstatě stejné schéma máme ve dvou variantách. Jedna varianta spotřebovává DCC signál a kontakty relé jsou prostě vyvedeny ven. To slouží například pro pro ovládání závor nebo jiného vnějšího příslušenství.
Druhá varianta má kontakty relé připojené tak, že v sepnutém stavu přivádí signál do kolejí. To je užitečné pro přemosťování ABC a nebo pokud v kolejišti provozujeme úsek s nepodmíněným zastavením.

Na modulu je zajímavé sériové propojení LED a relátka, takže pokud je relé sepnuté, LED svítí. To jsem opsal na nějakém německém webu. Relé se dá považovat za předřadný odpor pro LED (1028Ω) a LED naopak snižuje napětí na relé.

Relay modules

Also very simple module. In reality one of simplest module really using DCC. It contain only one relay and it react to only one accessory address. In reality same schematic we have used with two variants. One variant consuming DCC signal and contacts of relay are simple connected out. It is used for example for control road crossing barriers or other external accessory
Second variant have relay contacts connected to rails than in switched on state it power track by DCC signal. It is useful for example for disabling ABC, or for unconditional stop section.

On schematic is interesting section with serial connection of relay and LED. Then if relay is on, LED lighting. I was saw it on some German website. Relay can be understand as resistor for LED with value of 1028Ω and LED decreasing voltage for relay.
Možná by stálo za úvahu ještě vyvést usměrněné napětí, které by se dalo použít pro napájení vnějších komponent připojených na relé.
U verze která konzumuje signál jsem udělal tu chybu, že mi relé vyšlo na "žebra" určená pro vložení magnet kontaktu.
Maybe it look like helpful also connect out rectified voltage, that can be used for powering of external component switched by relay.
With version that consuming DCC signal I was done that bug, that relay is on those ribs designed for holding reed contact.

CVDefaultVýznamDescription
15Primární adresa (spodní část)Primary addres (low part)
730Výrobní verze (pouze pro čtení)Manufacturer version (read only)
813ID výrobce (pouze pro čtení)Manufacturer ID (read only)
90Primární adresa (horní část)Primary addres (upper part)
150Zámek dekodéru (část klíč)Decoder lock (part "key")
160Zámek dekodéru (část zámek)Decoder lock (part "lock")
29128Konfigurace (dekodér příslušenství)Configuration (accessory decoder)
3300 = normální 1 = obrácený směr0 = normal direction 1 = reverse direction
343Nastavení
  BIT0(1) ukládat poslední polohu
  BIT1(2) používat relé pro ACK pulz
Setup
  BIT0(1) save last used position
  BIT1 (2) use relay for ACKDekodér pro modelářská serva

Patří k mým oblíbenějším dekodérům. Docela mne zaujalo, že se se do koleje vejdou některá modelářská serva. Sice si nejsem úplně jistý, jestli mají serva v koleji nějaké praktické uplatnění, ale třeba se někomu hodí pro rozpojovače, mechanická návěstidla nebo závory.
Zajímavost tohoto dekodéru je v tom, že jsem místo běžného lineárního stabilizátoru (7805) použil spínaný měnič MC34063A. Mám pocit, že se se servy chová lépe. Takže jsem do koleje navíc cpal cívku. A aby toho nebylo málo, tak jsem si zvolil nastavitelné napětí v rozmezí cca 4-5V, proto jsem přidal ještě odporový trimr. Nastavitelné napětí je celkem dobré, pokud používáte levnější modelářská serva. Jednak při nižším napětí nemají tak prudký zákmit při zapnutí a pak jsou při pomalém provozu o něco plynulejší.

Decoder for model servos

It is my favourite module. I was interested, that some model servos can fit in track. Hmm, I'm not really sure, if servos in track have some practical usage, but maybe someone will fit some. For example for manipulating uncouplers, for mechanical semaphores, or for road crossing barriers.
Interesting on this decoder is, that I was used switching converter MC34063A instead of linear regulator (7805). I think, that it have better behaviour with servos. Than I have to fit also inductor inside track. And to have better game, I was added variable voltage for servo in range 4-5V. Than I have to put also resistor trimmer in track. Variable voltage is good also when you are using cheap model servo. First the first move is not that big first move when powered on and then with slow motion the move is little more smooth.
V příkladu jsem použil "velké" konektory pro normální serva. Ačkoli by možná bylo dobré použít konektory pro ultra mikro serva s malým JST konektorem.
Také se mi "povedlo" umístit cívku tak, že těsně vychází na vyšší žebro.

V software jsem nechal ukládání kompletní adresy, jako je běžné pro dekodéry s jedním příslušenstvím. Tato adresa je tedy přímo použitá pro jedno servo. Druhé servo dostane předchozí nebo následující adresu. To podle toho, jestli je zadaná adresa lichá nebo sudá. Pokud zadáme lichou adresu (např. 1), druhé servo dostane následující sudou adresu (tedy 2). Pokud zadáme sudou adresu (např. 4) druhé servo dostane předchozí lichou adresu (tedy 3).
U rychlosti otáčení platí to co u mých ostatních servo dekodérů - čím větší, tím pomalejší, ale od 128 naopak, čím větší, tím rychlejší. (129 je 2x rychlejší než 1; 130 je 3x rychlejší). Rychlost 0 znamená maximum pro dané servo.
In my example I was used "big" connectors for standard servos. Maybee it will be better to use JST connectors for ultra micro servos.
I also did the mistake that inductor is on top of bigger rib for holding reed contact.

I keep in software usage of complete address. As it is usual for decoders with only one accessory. Then this address is directly used for one servo. Second servo will get previous or next address. It depend if given address is even or odd. If we will configure odd number address (for example 1), then second servo will get following even number address (then 2). If we will configure even number address (for example 4), then second servo will get previous odd number address (then 3)
For configuration speed it is same as with my other servo decoders - bigger value mean slower move, but starting of 128 it is reverse - bigger value mean faster (129 is twice faster than 1; 130 is triple faster than 1). Speed 0 mean maximum speed available for servo.

CVDefaultVýznamDescription
15Primární adresa (spodní část)Primary addres (low part)
31Rychlost prvního servaSpeed for first servo
41Rychlost druhého servaSpeed for second servo
750Výrobní verze (pouze pro čtení)Manufacturer version (read only)
813ID výrobce (pouze pro čtení)Manufacturer ID (read only)
90Primární adresa (horní část)Primary addres (upper part)
150Zámek dekodéru (část klíč)Decoder lock (part "key")
160Zámek dekodéru (část zámek)Decoder lock (part "lock")
29128Konfigurace (dekodér příslušenství)Configuration (accessory decoder)
3378Délka mezery mezi pulzy (78=50Hz, 65=60Hz)Spacing between pulses (78=50Hz, 65=60Hz)
342Nastavení
  BIT0(1) přehodit polohy
  BIT1(2) ukládat poslední polohu
Setup
  BIT0(1) reverse outputs
  BIT1 (2) save last used position
35100Pozice A pro první servoPosition A for servo 1
36200Pozice B pro první servoPosition B for servo 1
37100Pozice A pro druhé servoPosition A for servo 2
38200Pozice B pro druhé servoPosition B for servo 2
394Počet pulzů po dosažení poziceNumber of pulses after reach position
400Uložená poslední poziceSaved last positionDekodér pro světla

Tady bych mluvil spíš o rámci než o konkrétním dekodéru. Nabízí se nám totiž celá řada možností. V podstatě stejné schéma a stejné principy lze použít pro několik věcí.
Nejjednodušší jsou dekodéry pro osvětlovací lampy. Vždy jeden dekodér na jednu lampu s jedním světlem. Pak celé řadě lamp přidělíme stejnou adresu a zhasínáme a rozsvěcíme celé nástupiště nebo celé nádraží najednou. Abychom si užili vlastnosti digitálního systému, tak pochopitelně s nějakým dobrým efektem (neonky, sodíkové lampy). Dalším typem jsou semafory, drážní návěstidla a přejezdová signalizace. V podstatě nepotřebují žádné zvláštní světelné efekty, ale přepínají se individuálně a občas vytvářejí složité znaky.

Rozhodl jsem se použít v podstatě základní schéma s tím, že použiji několik programů do procesoru podle aktuální potřeby. Pro první pokusy jsem si vyvedl 3 světla, ačkoli jich lze použít až 5 při stejném vybavení.

Decoder for lights

Here we have to talk more about frame then exact decoder. We have here more possibilities. In reality same principles and same schematic can be used for more things.
The simpliest are decoders for street lamps. Always one decoder with one lamp with one light. Groups of lamps using same address and they are switched on and off all group (for example all station, all city...). To enjoy benefits of digital system we will of course add some good effect (neon, sodium lamp). Next type are semaphores, railway lights and road crossing signals. They are not using many special effects, but they are switched individually and sometime creating complicated signal characters.

I decided to use basic schematic, but I'm planing to use more programs for controller reflecting actual needs. For first tests i decided to use only 3 lights. But it is possible to use up to 5 lights with same decoder.
Problém který je potřeba vyřešit je umístění vlastních lamp a semaforů ke koleji. Pokud připojíme lampu přímo ke koleji, vznikne nám sice efektní, ale poněkud křehký celek, který navíc není úplně dobře skladný. Proto jsem začal experimentovat s konektory. Všiml jsem si, že do prostoru pro přívod vodičů se celkem slušně vejde konektor 2x4 piny s rozestupem 1,27mm (0,05"). To je sice víc pinů než je potřeba (V+ a 5 světel = 6 pinů), Ale na druhou stranu větší množství pinů znamená větší pevnost lampy v konektoru.
Pro vlastní lampu jsem vytvořil malou destičku, do které se lampa nejlépe připájí (tím se připojí V+ k tělu lampy) a následně se drátky od jednotlivých světel připojí ke konektorům.

Stále je zde otázka, jestli je to úplně správné řešení. Jestli má cenu se snažit udělat jedno řešení, které je schopné pojmout všechny eventuality, a nebo nechat vzniknout nějakému rozdělenému modelu. Například pro osvětlen použít jen dvou pinový konektor s roztečí 2,54mm (0,1"), který je stejně velký jako můj 2x4, ale celé řadě lidí se bude zdát snáze zpracovatelný. Pro dvou světelná návěstidla pak stejný konektor 1x3 pinů s roztečí 2,54 (0,1"), který bude sice širší, ale jeho zpracovatelnost bude také pro mnohé přijatelnější. A jen pro větší návěstidla používat tento konektor 2x4 piny s roztečí 1,27mm (0,05"). Osobně si myslím, že málokdo na svém kobercovém kolejišti obsáhne ovládání více než dvoustavových návěstidel. Tady mi nezbývá než nechat otevřený prostor pro někoho dalšího.

Tabulku s významem jednotlivých CV nemá cenu v tomto případě přikládat, protože je různá pro různé světelné efekty. Používám převážně software dekodéru pro semafory a nebo variace na dekodér pro jedno světlo.
Main problem I need to solve is, how to position lamps with rails. If we will connect lamp directly to rail, we will get nice looking, but little fragile device, what is not easy to store. Then I start to play with various connectors. I found, that to hole for wires nice fitting pin header with 2x4 pins with pitch 1,27mm (0,05"). It is more pins then we need (V+ and 5 lights = 6 pins), but more pins mean better stability for lamp.
For lamp itself I created small board where it is possible to solder lamp (expect, that lamp body is used for common V+) and then connecting wires for separate lights to pins of header.

Well, tha question is, if it is best solution. If it is good idea try to create one universal header for all variants, or create for example to have more individual model. For example for street lamps use only two pin header with pitch 2,54mm (0,1"), wich is more les same size as my one 2x4, but it is better to manipulate with for more people. For two light semaphores can be used same size header with 1x3 pins with pitch 2,54mm (0,1"), that is bigger, but again, lot of people mean, that it is more easy to manipulate with. And only for more complicated semaphores use this one header with 2x4 pins with pitch 1,27mm (0,05"). In my personal opinion not many people on carpet layout are able to manipulate with more than two light semaphores. Here I must keep open space for anybody else.

It is no necessary to create table with list of used CVs, because it is different for different light effects. I'm using primary software for decoder for semaphores or variants of one light decoder.

CVDefaultVýznamDescription
15Primární adresa (spodní část)Primary addres (low part)
7-Výrobní verze (pouze pro čtení)Manufacturer version (read only)
813ID výrobce (pouze pro čtení)Manufacturer ID (read only)
90Primární adresa (horní část)Primary addres (upper part)
150Zámek dekodéru (část klíč)Decoder lock (part "key")
160Zámek dekodéru (část zámek)Decoder lock (part "lock")
29128Konfigurace (dekodér příslušenství)Configuration (accessory decoder)
--Další podle použitého softwareNext by used software
Cvičně jsem vyzkoušel osadit osvětlovací lampu s použitím běžného pinového hřebínku 1x2 piny s roztečí 2,54mm. Použil jsem "precizní" variantu (kulaté piny), protože se mi zdálo že drží trochu pevněji. Výsledný efekt mne mile překvapil, lampa drží v koleji mnohem pevněji a lépe se nasazuje a odpojuje. I was tried to use one lamp with using classical pin header 1x2 pins with pitch 2.54mm (0.1"). I was used "precision" variant (round pins); They are looking they are holding with bigger force. The result is better than I expect. Lamp is better fixed and it is more easy to plug it in and out.Modul vratné smyčky (Automatický obraceč polarity a odpojovač)

Celkem jednoduchý modul, který navrhl
Mike Bolton (pro MERG) již v lednu 2002.
Ve světě kexistuje velké množství kopií tohoto modulu, které většinou zavádějí hezký šum do původní konstrukce. Varianta kterou jsem použil pro tento projekt je více méně základní. Jen jsem se jí snažil miniaturizovat. Hlavně dostat velké kondenzátory do koleje. Proto jsem například pro hlavní napájení použil místo jednoho kondenzátoru trojici menších. Dále jsem musel vylepšit filtraci napájení mezi procesorem a relé. A jako poslední změnu jsem zavedl šumový filtr mezi tranzistor T4 a vstup GP6 na procesoru. Tyto dvě úpravy jsem prováděl až dodatečně a proto obrázek osazení neodpovídá schématu a realitě. Také jsem zpětně vyměnil optočleny s pouzdry SMD4 za pouzdro MFT4 (MFT6/4), které je mnohem nižší. Všechny dodatečné úpravy jsem sice zanesl do schématu, ale již jsem nevytvořil nový plošný spoj. To nechám na někom dalším.
Na schématu by se dalo ještě celkem zásadně zapracovat. Například nahradit dvojice tranzistorů IRFL024Z Q5+Q6 a Q7+Q8 vždy za jeden LRF7303 nebo podobný.

Reverse loop module (Automatic Reverse and Cut out)

More less simple module designed by Mike Bolton (for MERG) in Jan 2002.
Here exist lot of clones of this module, they are usually adding nice noise to original construction. I was used more less basic variant of this module. But I must try to create it much smaller. At minimum put large capacitors into rail. Then for example I must decrease for main power the capacity and use three of capacitors instead of one. next I must create better filter for power between processor and relay. And one of last changes I added noise filter between transistor T4 and input GP6 of processor. Last two changes was done ex post, and not created new board, then silk picture not corresponding with schematics. I also ex post replaced optocouplers in package SMD4 with new one in package MFT4 (MFT6/4). All those changes was putted into schematic, but not created new PCB. I will keep it for someone else.
It is still possible done some improvements on schematic. For example replace pairs of transistors IRFL024Z Q5+Q6 and Q7+Q8 with one LRF7303 or equivalent.
Co se týká programu pro procesor, jedná se více méně stále o původní verzi, jen je přenesená na jinou verzi procesoru, aby člověk nemusel udržovat několik typů procesorů. Software se nijak nenastavuje. Regarding software for processor, it is more less same as original, only ported to different processor. It is more easy to use same processor in all schematics. Software have no configuration.


Modul detekce obsazení a zpětného hlášení

Tento modul je pro celý systém velice zásadní. Asi by se dalo říci, že teprve s ním má cenu se bavit o nějakém systému inteligentních kolejí.
Když jsem začal plánovat kolejivo, snažil jsem se vyřešit jaký zvolit systém zpětného hlášení. Potřeboval jsem najít takový, který používá jen malé množství vodičů a navíc mu nevadí změna polarity. Tím se výběr zužuje na systémy založené na proudových smyčkách.
Rozhodl jsem se zvolit systém, který je u nás použitelný a rozšiřitelný. Rozhodl jsem se tedy pro systém používaný u komponent Lenz, který se označuje jako RS-Bus (nebo RS8). Jako drobný nedostatek se dá považovat to, že systém není otevřený, ale je popsaný jen formou reverzního inženýrství. Jeden z prvních, kteří popsali chování RS-Bus byl pravděpodobně Peter Schneider na webu
ded-moba. Já mám mnohem raději vysvětlující popis který napsal Aiko Pras na sajtě DCCtrains.

Použil jsem jednoduché schéma založené na zdroji proudu ze dvou tranzistorů, které Aiko označuje za lepší.
Aby bylo zařízení odolné proti přepólování, přidal jsem na vstupní stranu usměrňovací můstek. Teoreticky je možné zrušit diodu D1, já jí na schématu nechal jen proto, že mi zjednodušuje desku plošného spoje. Stejně tak by na jejím místě mohl být 0R rezistor.
Pro detekci obsazení koleje jsem využil detektor ze dvou antiparalelních diod D3, D4 a detekčního tranzistoru T6. Toto zapojení je jednoduché a efektivní, pro mnoho systémů však přináší nedostatek v tom, že propojuje nulový vodič DCC signálu a detektoru. V našem případě to ale nevadí, protože detektor je přímo napájen z DCC signálu, takže nulový vodič již společný je. Já jsem použil běžné unipolární diody 1N4007. Možná by bylo vhodnější použít rychlé diody UF4007. Pokud bychom zvolili nějaké vhodné schottky diody, dostali bychom se s úbytkem napětí na detektoru pouze 0,35V (takto je úbytek 0,7V).
Druhý problém tohoto typu detektoru je v tom, že detekuje vždy jen v jedné "půlvlně". Proto jsem přidal ještě monostabilní klopný obvod z tranzistorů T4 a T5, který slouží k prodloužení pulzu na dobu, kdy detektor neprodukuje signál. Značně se tím zjednoduší program.
Protože každý modul zpětného hlášení potřebuje svou unikátní adresu, je nutné vytvořit systém pro její změnu. Pro moduly RS je běžné používat pro nastavení informace z DCC signálu. Proto je ještě zaveden do procesoru DCC signál.

Occupancy detector and feedback module

This module is very crucial for whole system. It is possible to say, that starting with this module we can talk about intelligent track system.
When I started with plans, I was try to decide what feedback system may I use.I was looking for those, which using minimum amount of wires and it is possible to change polarity / wire order. Then in shortlist we have only systems based on current loops.
I decided to use system, that is well known here in Czech. Then I decided to use system designed by Lenz called as RS-bus (or RS8). As a small con of this system we can take, that system is not open and is described only in form of reverse engineering. One of first who described behaviour of RS/Bus was probably Peter Schneider on ded-moba website. I prefer description written by Aiko Pras on site DCCtrains.

I was used simple schematic based constant current source based on two transistors, Aiko marking them as better.
To have device resistive for change of polarity, I was added diode rectifier to input side. In the theory it is possible pass diode D1, I keep it on schematic, because it helps me on circuit board. But same work can be done by 0R resistor.
For track occupancy detector I was used detector based on two anti-parallel diodes D3 and D4 and detection transistor T6. This circuit is simple and effective. For many systems it have small problem, that it connecting zero level wire from DCC signal to detector. In our case it is not a problem, because detector is directly powered from DCC signal, then zero level wire is already connected. I was used standard unipolar diodes 1N4007. Probably it will be better to use fast diodes UF4007. Or once we will chose some good schottky diodes, we can have voltage drop out on detector only 0.35V (now we have drop out about 0.7V).
Second problem of this type of detector is, that it detects only in one "half wave". Then I added also monostable flip/flop based on transistors T4 and T5. This flip/flop is for prolongation of pulse to time, when detector not producing signal. It simplify the software code.
Because every feedback module must have own unique address, it is necessary to create system for address configuration. With RS modules it is usual use information from DCC stream. Then the DCC signal is also connected to processor.
Co se týká programu v procesoru, také jsem se značně inspiroval u Aika. Sestupná hrana přečteného RS signálu je použita pro přerušení. V přerušení se sleduje čas od předchozího přerušení a pokud je větší než 4ms, pak se jedná o nový začátek počítání pulzů. Pokud je menší, tak je to jednoduše další pulz.
V případě dosažení správného počtu pulzů se v hlavním programu počká na kladnou hranu a následně se odešle informace o stavu zpětné vazby.
Konfigurace se provádí tak, že se zapojí konfigurační propojka a následně se připne DCC signál. Potom si na ovladači zvolíme režim ovládání výhybek a přehodíme tu výhybku, jakou adresu má modul používat. Pak modul odpojíme a odstraníme propojku. Tím je nastavení hotové.
Při nastavování jsem vzal v úvahu počítání adres výhybek podle Roco, takže pokud použijete jinou centrálu (například Lenz LV100), může se stát, že bude adresa o 4 posunutá. Modul vždy používá jen první vstup na dané adrese. Výchozí adresa je 5, takže v počítání Train Controlleru se jedná o adresu 5.1, v počítání Rocrail 33 ((5-1)*8+1).
When I start writing of software to processor, I get inspiration on Aiko's website. Falling edge RS signal is used for interrupt. Inside interrupt routine is checked time from previous interrupt and if is bigger then 4ms, then it mean new start of counting pulses. It it is smaller, it is simple next pulse.
In case we have correct number of pulses, we will wait for rising edge in main program and then information about feedback status is send.
Configuration is done by short configuration jumper and then connect module to DCC signal. Then we have to select turnouts mode on throttle and switch throttle with address, what may be used with module. Then we have to disconnect module and remove jumper. Now is configuration done.
During configuration I used numbering of turnouts used by Roco, then if you will use another command station (for example Lenz LV100), it is possible, that address will be shifted by 4. Module always using only first input on chosen address. Default address is 5, then with counting of Train Controller it is address 5.1. In counting of Rocrail it is address 33 ((5-1)*8+1).Autor:
Ideový spoluautor: